Внутрішня система забезпечення якості освіти

Головна » Внутрішня система забезпечення якості освіти   

 

СХВАЛЕНО                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                   наказом від 02.01.2020р. №1

(протокол №1 від 02.01.2020р.)                 Зозулинецького ЗНВК І-ІІІ ст.   

Голова педагогічної ради                            Директор ЗНВК

_________ М.П.Яремчук                             ___________ М.П.Яремчук                                                                                     

 

 

Положення 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

у Зозулинецькому загальноосвітньому

навчально-виховному комплексі І-ІІІ ступенів 

                 «Школа – дитячий садок»                     

відділу освіти Козятинської районної

державної адміністрації  

 

 1. Загальні положення 

1.1 Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти ( далі – внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Зозулинецького  загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів« Школа – дитячий садок» відділу освіти Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області ( далі ЗНВК). Він має гарантувати якість освітньої діяльності і забезпечувати стабільне виконання ним вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти. 

1.2 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у

Зозулинецького  загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів« Школа – дитячий садок» відділу освіти Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України « Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145 – VІІІ та Закону України « Про загальну середню освіту» від 28.09.2017 року № 2145 – 19 і передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

      визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти; 

      здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

      щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників ЗНВК та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті; 

      забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

      забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

      забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 

      забезпечення публічності інформації про освітні програми; 

      забезпечення      ефективної          системи      та      механізмів           академічної доброчесності працівників ЗНВК і здобувачів освіти; 

      інші процедури і заходи:

ü Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників ЗНВК. 

ü Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: Наявність необхідних ресурсів ( кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); 

ü організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки і освіти; контроль освітньої діяльності у ЗНВК. 

1.3 Внутрішня система забезпечення якості освіти у ЗНВК спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу. 

2.  Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності. 

2.1 Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у ЗНВК базується на таких принципах: 

·        урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти; 

·        компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання; 

·        практичної спрямованості освітнього процесу; 

·        сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню якості освіти в ЗНВК

·        активної участі усіх працівників ЗНВК у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти. 

3. Внутрішня система забезпечення у ЗНВК якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

3.1. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 

3.2. Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності. Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки. Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти ( стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах ЗНВК

3.3.На підставі Міністерських програм ЗНВК розробляє навчальний план. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджує директор і погоджує з педагогічною радою. 

4.     Оцінювання здобувачів загальної освіти .

4.1.         ЗНВК регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам. 

4.2.         Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів ЗНВК:

ü Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти; 

ü Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки. 

4.3. Система оцінювання знань учнів включає поточний, тематичний, семестровий, контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти. 

4.4. Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів – це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників закладу загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів. 

4.5. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

4.6. Показники: рівень успішності, кількість переможців всеукраїнських предметних олімпіад ІІ, ІІІ етапів, МАНу, творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність працевлаштування випускників, рейтинг ЗНВК у районі. 

5.                Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.

5.1           Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗНВК є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів. 

5.2           Підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного відділення здійснюється не рідше одного разу на п’ять років, педпрацівників, що працюють у школі ІІІ ст. – не менше 30 год. щорічно. 

5.3           Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом – графіком, який обговорюється на педраді закладу та затверджується наказом керівника

5.4           Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: курси, семінари, семінари – практикуми, тренінги, конференції, вебінари, « круглі столи» тощо. 

5.5           Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічного складу в ЗНВК передбачено: 

              розширення зв’язків методичних об’єднань з колегами інших

загальноосвітніх закладів району; 

              посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової 3 – річної програми школи молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше; 

              підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів. 

6.                Моніторинг якості освітньої діяльності педагогічних працівників

6.1       Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності. 

6.2       Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в освітньому процесі. 

6.3       Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність. 

 

 

7.                Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процессу. 

7.1           Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої освіти в ЗНВК відповідає основним санітарно-технічним вимогам. 

7.2           У ЗНВК є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, комп’ютерний клас, бібліотека , харчоблок, одна спортивна зала.  Будинки та споруди відповідають паспортним і санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані. 

7.3           Навчальні кабінети – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну. 

7.4           Матеріально – технічна база ЗНВК повністю пристосована для освітнього процесу. 

7.5           У ЗНВК створено умови для доступу до Інтернету. 

7.6           Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб – ресурсам ЗНВК

7.7           Адміністрація розробляє та затверджує інформаційний пакет із соціальної адаптації учнів; комплекс заходів з адаптації учнів 1, 5, 10 класів, організовує моніторинг її результативності на підставі визначених нею критеріїв. 

7.8           Практичний психолог,  класні керівники, вихователі допомагають учням у реалізації заходів із соціальної адаптації. 

7.9           Органи учнівського самоврядування виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності ЗНВК

8.                Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

8.1           Інформаційна система управління освітнім процесом ЗНВК – це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різним параметром, введення, підтримки та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу. 

8.2           Структура інформаційних систем ЗНВК включає такі підсистеми: 

              електрона система звітності; 

              електронна база даних учнів ЗНВК

              електронна база даних педагогічних працівників; 

              електронні книги наказів; 

Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні програми; перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, перелік підручників, розклад уроків та спортивних секцій, гуртків. 

9.  Забезпечення публічності інформації про діяльність ЗНВК.

9.1 Публічність інформації про діяльність ЗНВК забезпечується відповідно до вимог Закону України « Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145- VІІІ та Закону України « Про загальну середню освіту» від28.09.2017 року № 2145-19 9.2 На офіційному сайті ЗНВК розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме: 

              Статут закладу освіти 

              ліцензії на провадження освітньої діяльності 

              структура та органи управління закладу освіти 

              кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 

              освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 

              територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 

              мова освітнього процесу 

              наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення  ( у разі його проведення) 

              матеріально – технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) 

              результати моніторингу якості освіти 

              річний звіт про діяльність закладу 

              правила прийому до закладу освіти 

              інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства. 

10.  Забезпечення академічної доброчесності

10.1      Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти. Особи, які навчаються у ЗНВК, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання. 

10.2      Адміністрація ЗНВК визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 

10.3      Основними завданнями запобігання плагіату у ЗНВК є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах ЗНВК

10.4      Профілактика плагіату у ЗНВК здійснюється шляхом: 

* контролю з боку адміністрації за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень. 

10.5 Усі підготовлені до друку навчальні видання розглядаються на засіданнях методичної ради ЗНВК

 

11.           Забезпечення якості загальної середньої освіти.                               

Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості в школі діяльність структурних підрозділів спрямовано на:

11.1      Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі та в розрізі навчальних програм; 

11.2      Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. 

11.3      Забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу у ЗНВК, пошук ефективних форм і методів моніторингу. 

11.4      Забезпечення подальшої практики публічної звітності ЗНВК про діяльність. 

11.5      Створення загальної інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи: 

              досягнення учнів та показники їхньої успішності; 

              результати працевлаштування випускників ЗНВК

              якісний склад та ефективність роботи вчителів;